اصول پیشرفت

 مراحل اصول پیشرفت اینگونه است

پیشرفت از خود آدم شروع میشود ابتدا باید بدانید همه افراد موفق و ثروتمند از ارث پدر و مادر ثروتمند نشدند … چه بسیار فقیرانی که ثروتمند شدند ! ابتدا تلاش کرددن و با پس انداز بودجه کمی تهیه کرده و سپس نیاز همگانی را یافته اند سعی بر برآورده کردن رفع آن نیاز داشته اند از کم شروع کرده اند و از مسیر خود خارج نشده اند تمرکزشان بر روی خواست مهم زندگی اشان ( هدفشان ) بود و جز به تلاش و موفقیت در انجام درست کار به چیزی دیگر فکر نکرده اند کسب و کارشان را ارتقا دادند و اصول کاریشان را مشخص کرده و طبق آن پیش رفته اند و با طی شدن زمان اصول کاریشان را که باعث پیشرفتشان بوده را ارتقا دادند … شرکت پویا انرژی جنوب   نیز همین گونه پیشرفت کرده است و راه ارتقا را برای خود باز می بیند …

مرحله اول

توان مالی و تصمیم گیری

مرحله دوم

کار و ایجاد کار شخصی 

مرحله سوم

فروش و درآمدزایی

مرحله چهارم

حساب کتاب مالی

مرحله پنجم

مدیریت مالی

مرحله ششم

پشتکار و باور به موفقیت

مرحله هفتم

مدیریت کسب و کار

مرحله هشتم

ارتقا کار و بازاریابی

مرحله نهم

شراکت با سرمایه داران

مرحله دهم و آخر

ثروتمندی و حفظ ثروت