شراکت با سرمایه داران یا شرکا

شراکت

متاسفانه این تفکر بین ما وجود دارد : ⇓

{ شریک شدن با دیگران برای کار و حرفه فقط برای زمانیست که بودجه مالی فرد کم باشد }

که البته اشتباه است . 

شراکت

شراکت

حضور شرکا و سرمایه داران باعث تزریق پول به کار و سیستم شما میشود ! همچنین تجربه آنها برای مشورت ضروریست آنها مانع از بروز اشتباه می شوند (هم قویتر از بابت مالی می شوید و هم اشتباه شما کمتر می شود) و در ضمن آنها نیز برای افزایش سرمایه و مال خودشان به اندازه شما نگران هستند و تلاش میکنند . شما کمک حال هم پیدا کرده اید دیگر همه فشار روی دوش شما نیست ! این همه منفعت را با تفکر قدیمیتان از دست ندهید . شراکت در تمامی شرکتهای بزرگ وجود دارد و شما نیز برای بزرگتر شدن به آن نیاز دارید .

پس از اینکه شرکت بزرگ را ایجاد کردید وقت آن رسیده تا پیشرفت کنید : حضور در بازار بورس و فروش سهام میتواند شرکت شما را ارزشمند تر کند زیرا پشتیبانی سرمایه داران و قوانین کار آنها ( قوانین مدیریتی ) موجب میشود تا شرکت شما نظم و سرو سامان بیشتری بگیرد . و کمکهای آنها در مواقع حساس است که بیش از پیش نمود پیدا می کند .

حال می توان گفت با ورود سرمایه داران شما به ثروت رسیده اید و باید قوانین ثروتمندی و حفظ ثروت را بیاموزید !